C2020-632 C2020-701 C2020-703 C2040-408 C2040-988 70-481 70-484 70-498 70-646 98-361 98-366 A30-327 C_BOE_30 C_TSCM42_66 C2010-597 C2010-590 C2010-599 C2090-913 CA0-001 CTFL-001 E20-324 HH0-130 JN0-101 JN0-692 M2020-622 M2040-656 MB2-866 P2040-052 PK0-003 S10-101 S90-02A ST0-120 TB0-118 70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 400-101 MB2-702 070-410 70-462 اسامی برندگان مسابقات هفتگی

 

 

comfort-lift-ankle p111

اسامی برندگان سری سی و نهم - قوزک بند کامفورت لیفت

1394/12/01 الی 1394/12/05

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول نیره تقی زاده آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0914102**29 تماس با برندگان
نفر دوم فرزانه نائینی خراسان رضوی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0915810**87 تماس با برندگان
نفر سوم مهری آقاجانی اصفهان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0913091**91 تماس با برندگانsport-hinged-knee d

اسامی برندگان سری سی و هشتم - زانوبند مفصل دار اسپورت

1394/11/24 الی 1394/11/28

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول ولی شرفلی مرکزی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0921756**71 تماس با برندگان
نفر دوم سایق احمدی گیلان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911462**75 تماس با برندگان
نفر سوم اکرم منصوری تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910200**19 تماس با برندگانenergizing-supp-glove d

اسامی برندگان سری سی و هفتم - دستکش محافظ انرژی زا

1394/11/17 الی 1394/11/21

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول ناصر مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912287**72 تماس با برندگان
نفر دوم مهدی جلالی هنومرور یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0933875**79 تماس با برندگان
نفر سوم زهرا آقاجانی اصفهان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0914002**44 تماس با برندگانstirrup-ankle p

اسامی برندگان سری سی و ششم - قوزک بند رکاب دار

1394/11/10 الی 1394/11/14

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول مجید بزرگی خراسان رضوی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935260**20 تماس با برندگان
نفر دوم آمنه اله دادی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912436**93 تماس با برندگان
نفر سوم زهرا خواجه زاده مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911118**16 تماس با برندگانpouch-arm-sling p

اسامی برندگان سری سی و پنجم - آویز دست

1394/11/03 الی 1394/11/07

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول مسلم دریکوند خوزستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0916946**78 تماس با برندگان
نفر دوم عباس ایزدپناه کاظمی خراسان رضوی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0915613**46 تماس با برندگان
نفر سوم اسماعیل نوائی آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0914421**92 تماس با برندگانsport-wraparound-wrist d

اسامی برندگان سری سی و چهارم - مچ بند دورانی اسپورت

1394/10/26 الی 1394/10/30

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول راضیه فرقانی گلستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911171**43 تماس با برندگان
نفر دوم نظیره سلمان یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0936592**51 تماس با برندگان
نفر سوم زهرا مهرائین آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0914322**18 تماس با برندگانstabilizing-back-support p

اسامی برندگان سری سی و سوم - کمربند نگه دارنده

1394/10/19 الی 1394/10/23

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول اعظم منتظر قائم تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912690**11 تماس با برندگان
نفر دوم علیرضا فرشادی خوزستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0916600**20 تماس با برندگان
نفر سوم بی بی خانم غلامرضایی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0930609**25 تماس با برندگانcomfort-lift-elbow d52

اسامی برندگان سری سی و دوم - آرنج بند کامفورت لیفت

1394/10/12 الی 1394/10/16

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول مرضیه حاتمی ایلام بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0938674**12 تماس با برندگان
نفر دوم پریسا خلیلی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912293**84 تماس با برندگان
نفر سوم مریم علیایی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0939352**23 تماس با برندگانstabilizing-knee-support d4

اسامی برندگان سری سی و یکم - زانوبند تثبیت کننده

1394/10/05 الی 1394/10/09

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول احسان مکوندی خوزستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937257**60 تماس با برندگان
نفر دوم شعیب اشراقی گلستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911277**26 تحویل داده شد
نفر سوم امیرحسین درویش زاده خراسان رضوی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0939169**48 تماس با برندگانenergwrist right sm 48400en d

اسامی برندگان مسابقه سری سی ام - مچ بند انرژی زا

1394/09/28 الی 1394/10/02

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول اشرف جلیلی آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0930495**90 تحویل داده شد
نفر دوم مصطفی مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912511**06 تماس با برندگان
نفر سوم علی اصغر آخوند یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910384**17 تحویل داده شدsport-adj-knee-strap d9

اسامی برندگان مسابقه بیست و نهم - بند زانو قایل تنظیم اسپورت

1394/09/21 الی 1394/09/25

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول آرش غفوری تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910686**23 تماس با برندگان
نفر دوم مهدی مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910065**62 تماس با برندگان
نفر سوم محمد صدرا عسکری یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910146**46 تماس با برندگانcervical-collar p

اسامی برندگان مسابقه بیست و هشتم - گردن بند نرم

1394/09/14 الی 1394/09/18

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول بتول حساویان مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911589**99 تماس با برندگان
نفر دوم کاظم حسن تبار مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911589**97 تحویل داده شد
نفر سوم فرشته همدانی کارازموده فر تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0919510**97 تماس با برندگانsport-adj-knee-stabilizer d7

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و هفتم - مچ بند قابل پشت و رو شدن آتل دار

1394/09/05 الی 1394/09/11

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول رضا یوسفی لرستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0919933**91 تحویل داده شد
نفر دوم زهرا آتش ریزی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0933429**57 تحویل داده شد
نفر سوم مجید مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935527**18 تحویل داده شدsport-adj-knee-stabilizer d7

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و ششم - تثبیت کننده زانو-قابل تنظیم-اسپورت

1394/08/30 الی 1384/09/04

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول میر مهدی موسوی قم بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935657**39 تماس با برندگان
نفر دوم امین محمدی مرکزی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0863223**86 تحویل داده شد
نفر سوم مجید مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935527**18 تحویل داده شدdeluxe-thumb-stabilizer d

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و پنجم - تثبیت کننده انگشت شست دلوکس

1394/08/23 الی 1384/08/27

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول منیژه رسولی گلستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911371**00 تماس با برندگان
نفر دوم نعیمه مجیدی آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937022**25 تحویل داده شد
نفر سوم حمیده مجیدی آذربایجان شرقی بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0914100**00 تحویل داده شدsport-deluxe-ankle-stab p

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و چهارم - نگه دارنده قوزک پای اسپورت دلوکس

1394/08/16 الی 1384/08/20

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول بهرام گالشی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0901991**33 تحویل داده شد
نفر دوم معین زرگر تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0912413**70 تحویل داده شد
نفر سوم زهرا ادهمی تملی گیلان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935909**31 تماس با برندگانsport-tennis-elbow d5

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و سوم - آرنج بند تنیس اسپورت

1394/08/02 الی 1394/08/05

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول ملیحه رستمی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937184**62 تحویل داده شد
نفر دوم مهدی زعفرانی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911175**71 تحویل داده شد
نفر سوم الهام غفوری آذربايجان شرقي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935458**61 تحویل داده شدمچ بند قابل تنظیم دورانی فوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری بیست و یکم - مچ بند قابل تنظیم دورانی

1394/07/18 الی 1394/07/21

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول شعیب اشراقی گلستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911277**26 تحویل داده شد
نفر دوم رضا خوزان یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935237**55 تحویل داده شد
نفر سوم لیدا شباغچین خوزستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0936369**67 تحویل داده شدقوزک بند قابل تنظیم اسپورت

اسامی برندگان مسابقه سری بیستم - قوزک بند قابل تنظیم اسپورت

1394/07/11 الی 1394/07/14

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول ساناز حیدری آذربايجان شرقي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0917138**81 تحویل داده شد
نفر دوم حمید مجیدی آذربايجان شرقي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937958**50 تحویل داده شد
نفر سوم سپیده حیدری فارس بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0939284**71 تحویل داده شدآرنج بند قابل تنظیم اسپورت

اسامی برندگان مسابقه سری نوزدهم - آرنج بند قابل تنظیم اسپورت

1394/07/04 الی 1394/07/07

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول سميه سيوندي كهن یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0939401**05 تحویل داده شد
نفر دوم فهیمه حیدری گلستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911371**00 تحویل داده شد
نفر سوم سپیده حیدری فارس بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0939284**71 تحویل داده شدمچ بند قابل تنظیم اسپورت فوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری هجدهم - مچ بند قابل تنظیم اسپورت فوتورو

1394/06/21 الی 1394/06/31

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول بیتا حسین زاده گيلان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0911338**11 تحویل داده شد
نفر دوم محدثه روستایی یزد بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937618**22 تحویل داده شد
نفر سوم محمدجواد رشیدی قم بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0936422**40 تحویل داده شدقوزک بند دورانی فوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری هفدهم - قوزک بند دورانی فوتورو

1394/06/14 الی 1394/06/17

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول آذر غیاث آبادی مركزي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0863485**85 تحویل داده شد
نفر دوم شکوفه سلیمانی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0901577**01 تحویل داده شد
نفر سوم حمزه رحیمی مازندران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0936664**53 تحویل داده شدبتاکاروتن

اسامی برندگان مسابقه سری شانزدهم - بتاکاروتن شف

1394/06/07 الی 1394/06/10

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول محمدرضا راستگار آذربايجان شرقي بسته انتخابی از محصولات شف 0914735**43 تحویل داده شد
نفر دوم سپیده حیدری فارس بسته انتخابی از محصولات شف 0939284**71 تحویل داده شد
نفر سوم آیه مکوندی خوزستان بسته انتخابی از محصولات شف 0937287**26 تحویل داده شدفیش اویل

اسامی برندگان مسابقه سری پانزدهم - زانوبند اسپورت با کنترل رطوبت

1394/05/31 الی 1394/06/03

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول مرضیه حاتمی ايلام بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0938674**12 تحویل داده شد
نفر دوم نوشین یوسفی بوشهر بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0916865**27 تحویل داده شد
نفر سوم مهدی محمدابادی كرمان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937891**97 تحویل داده شدفیش اویل

اسامی برندگان مسابقه سری چهاردهم - فیش اویل

1394/05/24 الی 1394/05/27

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول حمیدرضا خدایی تهران بسته انتخابی از محصولات شف 0919712**63 تحویل داده شد
نفر دوم شیلا بهفر گیلان بسته انتخابی از محصولات شف 091095**026 تحویل داده شد
نفر سوم حسین عباسی تهران بسته انتخابی از محصولات شف 091135**463 تحویل داده شدسوپر کلسیم - منیزیم

اسامی برندگان مسابقه سری سیزدهم - سوپر کلسیم منیزیم

1394/05/17 الی 1394/05/20

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول سجاد خیاط بوشهر بسته انتخابی از محصولات شف 0938899**28 تحویل داده شد
نفر دوم زهرا حیدری فارس بسته انتخابی از محصولات شف 0917711**10 تحویل داده شد
نفر سوم فرهاد حسینی لرستان بسته انتخابی از محصولات شف 0916974**74 تحویل داده شدفوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری دوازدهم - جوراب طبی دیابت - Futuro

1394/05/10 الی 1394/05/13

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول عصمت رحمانیان یزدی خراسان رضوي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0937254**36 تحویل داده شد
نفر دوم فرزانه نائینی خراسان رضوي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0915689**67 تحویل داده شد
نفر سوم علی اکبر مومنی نژاد مركزي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0910084**57 تحویل داده شدفوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری یازدهم - قوزک بند اسپورت با کنترل رطوبت - Futuro

1394/05/03 الی 1394/05/06

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره تماس وضعیت ارسال
نفر اول زینب بنی تمیمی خوزستان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0916906**63 تحویل داده شد
نفر دوم ملوک تقدیری همدان بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935215**87 تحویل داده شد
نفر سوم محمد مومنی فراهانی مركزي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0863221**32 تحویل داده شدگلوکزآمین

اسامی برندگان مسابقه سری دهم - گلوکزآمین - Glucosamine

1394/04/20 الی 1394/04/23

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول مرجان غفاری گلستان بسته انتخابی از محصولات شف 0911375**91 تحویل داده شد
نفر دوم شعیب گلستان بسته انتخابی از محصولات شف 0911277**26 تحویل داده شد
نفر سوم محمد مهدوی تهران بسته انتخابی از محصولات شف 0912457**26 تحویل داده شدزانوبند تثبیت کننده فوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری نهم - زانوبند تثبیت کننده - Futuro

1394/04/13 الي 1394/04/16

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول وحید جعفرلواسانی تهران بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935654**11 تحویل داده شد
نفر دوم صادق نائنی خراسان رضوي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0935338**63 تحویل داده شد
نفر سوم فائزه عسکرزاده مركزي بسته انتخابی از محصولات فوتورو 0921252**84 تحویل داده شدملاتونین پلاس

اسامی برندگان مسابقه سری هشتم - ملاتونین پلاس - MelatoninPlus

1394/03/30 الي 1394/04/02

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول عباس ایزدپناه کاظمی خراسان رضوي بسته انتخابی از محصولات شف 0915613**46 تحویل داده شد
نفر دوم بهزاد شریفی لرستان بسته انتخابی از محصولات شف 0939055**29 تحویل داده شد
نفر سوم معصومه ستارلو زنجان بسته انتخابی از محصولات شف 0937624**18 تحویل داده شدففول صورتی

اسامی برندگان مسابقه سری هفتم - ففول صورتی - Fefol

1394/03/30 الي 1394/04/02

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول فاطمه اله دادی تهران بسته انتخابی از محصولات شف 0912436**93 تحویل داده شد
نفر دوم مجید نوائی مهمانداری آذربايجان شرقي بسته انتخابی از محصولات شف 0910062**32 تحویل داده شد
نفر سوم مهدي جلالي هنومرور يزد بسته انتخابی از محصولات شف 0933875**79 تحویل داده شدآرنج بند با پدهای فشاری فوتورو

اسامی برندگان مسابقه سری ششم - آرنج بند با پدهای فشاری فوتورو

1394/03/23 الي 1394/03/26

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول محمدعليجان فرزادلاهيجي تهران بسته انتخابي از محصولات فوتورو 0912710**60 تحویل داده شد
نفر دوم صغری کریمی تهران بسته انتخابي از محصولات فوتورو 0212251**65 تحویل داده شد
نفر سوم حبيب اله مرادي خراسان رضوي بسته انتخابي از محصولات فوتورو 0915331**58 تحویل داده شدپروستات هلث

اسامی برندگان مسابقه سری پنجم - پروستات هلث - ProstateHealth

1394/03/16 الی 1394/03/19

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول نوشین یوسفی بوشهر یک بسته مکمل ProstateHealth 0916865**27 تحویل داده شد
نفر دوم اکرم فرح بخش آذربايجان غربي یک بسته مکمل ProstateHealth 0936177**41 تحویل داده شد
نفر سوم محمد ثانوی سورکی تهران یک بسته مکمل ProstateHealth 0911351**63 تحویل داده شدMoveFree Advanced

اسامی برندگان مسابقه سری چهارم - MoveFree Advanced

1394/03/09 الی 1394/03/12

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول شکوفه سلیمانی مازندران یک بسته مکمل MoveFree Advanced 0901577**01 تحویل داده شد
نفر دوم غنچه صمدی خانقاه تهران یک بسته مکمل MoveFree Advanced 0910925**55 تحویل داده شد
نفر سوم عباس مومنی فراهانی مركزي یک بسته مکمل MoveFree Advanced 0918367**19 تحویل داده شدgreen tea

اسامی برندگان مسابقه سری سوم - چای سبز - Green Tea

1394/03/02 الی 1394/03/05

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول مریم سادات خطیبی لرستان یک بسته مکمل Green Tea 0916865**32 تحویل داده شد
نفر دوم پرستو رفیعی شمس آبادی تهران یک بسته مکمل Green Tea 0937899**59 تحویل داده شد
نفر سوم امید دیمی خراسان جنوبي یک بسته مکمل Green Tea 0915792**52 تحویل داده شدhair-skin-nails

اسامی برندگان مسابقه سری دوم - مگارد - Megared

1394/02/26 الی 1394/02/29

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول فاطمه مظفر مازندران یک بسته مکمل MegaRed به ارزش 1.200.000 ریال 0911391**81 تحویل داده شد
نفر دوم اصغر زعفرانی اصفهان یک بسته مکمل MegaRed به ارزش 1.200.000 ریال 0913317**46 تحویل داده شد
نفر سوم مریم ضابطیان حسینی خراسان رضوی یک بسته مکمل MegaRed به ارزش 1.200.000 ریال 0915505**25 تحویل داده شدhair-skin-nails

اسامی برندگان مسابقه سری اول - هیر، اسکین، نیلز - Hair, Skin, Nails

1394/02/19 الی 1394/02/22

-- نام و نام خانوادگی استان جایزه شماره موبایل وضعیت ارسال
نفر اول شریف پور رحیمی خراسان رضوی کارت هدیه 1.000.000 ریالی 0937331**46 تحویل داده شد
نفر دوم نشمینه بهرامی خوزستان کارت هدیه 700.000 ریالی 0916445**81 تحویل داده شد
نفر سوم سینا خانزاده آذربایجان شرقی کارت هدیه 500.000 ریالی 0921449**25 تحویل داده شد

شرکت افق دارو پارس نمایندگی پخش محصولات schiff, 3M, adapta, پیورگام و ... در ایران

تماس با ما

 
تهران - سعادت آباد - سرو غربی - پلاک137
کد پستی: 1998112345
تماس با شرکت: 89332000

عضویت در خبرنامه

 

  • از جدیدترین خبرهای دارویی ما آگاه شوید
  • با جدیدترین محصولات ما آشنا شوید
  • از زمان مسابقات اطلاع کسب نمایید
  • از زمان قرعه کشی مسابقات آگاه شوید

  لینک عضوگیری خبرنامه در حال بروزرسانی می باشد شما می توانید تا آن زمان از طریق پست الکترونیک درخواست خود را جهت عضویت ارسال نمایید...